ترموستات سیرکولاتور Lauda

توضیحات

تعمیر ، سرویس و خدمات پس از فروش محصولات کمپانی Lauda آلمان

DOWNLOAD PDF

Product nameWorking temp. min.Working temp. max.Heater power max.Cooling output at 20 °C
Alpha A
25 °C100 °C1.5 kW
Alpha A 12
25 °C100 °C1.5 kW
Alpha A 24
25 °C100 °C1.5 kW
Alpha A 6
25 °C100 °C1.5 kW
Alpha RA 12
-25 °C100 °C1.5 kW0.325 kW
Alpha RA 24
-25 °C100 °C1.5 kW0.425 kW
Alpha RA 8
-25 °C100 °C1.5 kW0.225 kW
ECO E 10 G
20 °C200 °C2.6 kW
ECO E 10 S
20 °C200 °C2 kW
ECO E 20 G
20 °C200 °C2.6 kW
ECO E 20 S
20 °C200 °C2 kW
ECO E 25 G
20 °C200 °C2.6 kW
ECO E 25 S
20 °C200 °C2 kW
ECO E 4 G
20 °C200 °C2.6 kW
ECO E 4 S
20 °C200 °C2 kW
ECO E 40 G
20 °C200 °C2.6 kW
ECO E 40 S
20 °C200 °C2 kW
ECO ET 12 G
20 °C100 °C2.6 kW
ECO ET 12 S
20 °C100 °C2 kW
ECO ET 15 G
20 °C100 °C2.6 kW
ECO ET 15 S
20 °C100 °C2 kW
ECO ET 20 G
20 °C100 °C2.6 kW
ECO ET 20 S
20 °C100 °C2 kW
ECO ET 6 G
20 °C100 °C2.6 kW
ECO ET 6 S
20 °C100 °C2 kW
ECO GOLD
20 °C200 °C2.6 kW
ECO RE 1050 G
-50 °C200 °C2.6 kW0.7 kW
ECO RE 1050 S
-50 °C200 °C2 kW0.7 kW
ECO RE 1225 G
-25 °C200 °C2.6 kW0.3 kW
ECO RE 1225 S
-25 °C200 °C2 kW0.3 kW
ECO RE 2025 G
-25 °C200 °C2.6 kW0.3 kW
ECO RE 2025 S
-25 °C200 °C2 kW0.3 kW
ECO RE 415 G
-15 °C200 °C2.6 kW0.18 kW
ECO RE 415 S
-15 °C200 °C2 kW0.18 kW
ECO RE 420 G
-20 °C200 °C2.6 kW0.2 kW
ECO RE 420 S
-20 °C200 °C2 kW0.2 kW
ECO RE 630 G
-30 °C200 °C2.6 kW0.3 kW
ECO RE 630 S
-30 °C200 °C2 kW0.3 kW
ECO REJ 1225 G
-25 °C200 °C2.6 kW0.3 kW
ECO SILVER
20 °C200 °C2 kW
Integral IN 1030 T
-30 °C150 °C8 kW11 kW
Integral IN 130 T
-30 °C120 °C2.7 kW1.4 kW
Integral IN 1330 TW
-30 °C150 °C16 kW13 kW
Integral IN 150 XT
-45 °C220 °C3.5 kW1.5 kW
Integral IN 1590 XTW
-90 °C220 °C12 kW18.5 kW
Integral IN 1830 TW
-30 °C150 °C16 kW19 kW
Integral IN 1850 XTW
-50 °C220 °C16 kW20 kW
Integral IN 2050 PW
-40 °C140 °C16 kW20 kW
Integral IN 230 T
-30 °C120 °C2.7 kW2.2 kW
Integral IN 230 TW
-30 °C120 °C2.7 kW2.3 kW
Integral IN 250 XTW
-45 °C220 °C3.5 kW2.1 kW
Integral IN 2560 PW
-40 °C140 °C24 kW25 kW
Integral IN 2560 XTW
-60 °C220 °C24 kW25 kW
Integral IN 280 XT
-80 °C220 °C4 kW1.6 kW
Integral IN 280 XTW
-80 °C220 °C4 kW1.7 kW
Integral IN 4 XTW
25 °C320 °C3.5 kW2 kW
Integral IN 530 T
-30 °C120 °C8 kW5 kW
Integral IN 530 TW
-30 °C120 °C8 kW6 kW
Integral IN 550 XT
-50 °C220 °C8 kW5 kW
Integral IN 550 XTW
-50 °C220 °C8 kW5.8 kW
Integral IN 590 XTW
-90 °C220 °C8 kW4.5 kW
Integral IN 750 XT
-45 °C220 °C8 kW7 kW
Integral IN 8 XTW
25 °C320 °C8 kW2 kW
Integral IN 950 XTW
-50 °C220 °C8 kW9.5 kW
LOOP L 100
4 °C80 °C0.2 kW0.12 kW
LOOP L 250
4 °C80 °C0.4 kW0.25 kW
PRO P 10
40 °C250 °C3.6 kW
PRO P 10 C
40 °C250 °C3.6 kW
PRO P 2 E
80 °C250 °C2.5 kW
PRO P 2 EC
80 °C250 °C2.5 kW
PRO P 20
35 °C250 °C3.6 kW
PRO P 20 C
35 °C250 °C3.6 kW
PRO P 30
30 °C250 °C3.6 kW
PRO P 30 C
30 °C250 °C3.6 kW
PRO RP 10100
-100 °C200 °C3.6 kW0.4 kW
Integral IN 250 XTW
-45 °C220 °C3.5 kW2.1 kW
Integral IN 2560 PW
-40 °C140 °C24 kW25 kW
Integral IN 2560 XTW
-60 °C220 °C24 kW25 kW
Integral IN 280 XT
-80 °C220 °C4 kW1.6 kW
Integral IN 280 XTW
-80 °C220 °C4 kW1.7 kW
Integral IN 4 XTW
25 °C320 °C3.5 kW2 kW
Integral IN 530 T
-30 °C120 °C8 kW5 kW
Integral IN 530 TW
-30 °C120 °C8 kW6 kW
Integral IN 550 XT
-50 °C220 °C8 kW5 kW
Integral IN 550 XTW
-50 °C220 °C8 kW5.8 kW
Integral IN 590 XTW
-90 °C220 °C8 kW4.5 kW
Integral IN 750 XT
-45 °C220 °C8 kW7 kW
Integral IN 8 XTW
25 °C320 °C8 kW2 kW
Integral IN 950 XTW
-50 °C220 °C8 kW9.5 kW
LOOP L 100
4 °C80 °C0.2 kW0.12 kW
LOOP L 250
4 °C80 °C0.4 kW0.25 kW
PRO P 10
40 °C250 °C3.6 kW
PRO P 10 C
40 °C250 °C3.6 kW
PRO P 2 E
80 °C250 °C2.5 kW
PRO P 2 EC
80 °C250 °C2.5 kW
PRO P 20
35 °C250 °C3.6 kW
PRO P 20 C
35 °C250 °C3.6 kW
PRO P 30
30 °C250 °C3.6 kW
PRO P 30 C
30 °C250 °C3.6 kW
PRO RP 10100
-100 °C200 °C3.6 kW0.4 kW
PRO RP 10100 C
-100 °C200 °C3.6 kW0.4 kW
PRO RP 1090
-90 °C200 °C3.6 kW0.8 kW
PRO RP 1090 C
-90 °C200 °C3.6 kW0.8 kW
PRO RP 2040
-40 °C200 °C3.6 kW0.8 kW
PRO RP 2040 C
-40 °C200 °C3.6 kW0.8 kW
PRO RP 2045
-45 °C200 °C3.6 kW1.5 kW
PRO RP 2045 C
-45 °C200 °C3.6 kW1.5 kW
PRO RP 2090
-90 °C200 °C3.6 kW0.8 kW
PRO RP 2090 C
-90 °C200 °C3.6 kW0.8 kW
PRO RP 240 E
-40 °C200 °C2.5 kW0.6 kW
PRO RP 240 EC
-40 °C200 °C2.5 kW0.6 kW
PRO RP 245 E
-45 °C200 °C2.5 kW0.8 kW
PRO RP 245 EC
-45 °C200 °C2.5 kW0.8 kW
PRO RP 250 E
-50 °C200 °C2.5 kW1.5 kW
PRO RP 250 EC
-50 °C200 °C2.5 kW1.5 kW
PRO RP 290 E
-90 °C200 °C2.5 kW0.8 kW
PRO RP 290 EC
-90 °C200 °C2.5 kW0.8 kW
PRO RP 3035
-35 °C200 °C3.6 kW0.8 kW
PRO RP 3035 C
-35 °C200 °C3.6 kW0.8 kW
Proline Kryomate RP 3090 C
-90 °C200 °C3.5 kW3 kW
Proline Kryomate RP 3090 CW
-90 °C200 °C3.5 kW4 kW
Proline Kryomate RP 4050 C
-50 °C200 °C3.5 kW5 kW
Proline Kryomate RP 4050 CW
-50 °C200 °C3.5 kW6 kW
Proline Kryomate RP 4090 C
-90 °C200 °C3.5 kW3 kW
Proline Kryomate RP 4090 CW
-90 °C200 °C3.5 kW4 kW
Proline PB
30 °C300 °C3.6 kW
Proline PB C
30 °C300 °C3.6 kW
Proline PBD
30 °C300 °C3.6 kW
Proline PBD C
30 °C300 °C3.6 kW
Proline PJ 12
30 °C300 °C3.6 kW
Proline PJ 12 C
30 °C300 °C3.6 kW
Proline PJL 12
30 °C200 °C3.6 kW
Proline PJL 12 C
30 °C200 °C3.6 kW
Proline PV 15
30 °C230 °C3.6 kW
Proline PV 15 C
30 °C230 °C3.6 kW
Proline PV 24
30 °C230 °C3.6 kW
Proline PV 24 C
30 °C230 °C3.6 kW
Proline PV 36
30 °C230 °C3.6 kW
Proline PV 36 C
30 °C230 °C3.6 kW
Proline PVL 15
30 °C100 °C3.6 kW
Proline PVL 15 C
30 °C100 °C3.6 kW
Proline PVL 24
30 °C100 °C3.6 kW
Proline PVL 24 C
30 °C100 °C3.6 kW
Semistat S 1200
-20 °C90 °C1.2 kW
Semistat S 2400
-20 °C90 °C2.45 kW
Semistat S 4400
-20 °C90 °C4.4 kW
Variocool VC 10000
-20 °C80 °C7.5 kW9.65 kW
Variocool VC 10000
-20 °C80 °C7.5 kW10 kW
Variocool VC 10000 W
-20 °C80 °C7.5 kW9.65 kW
Variocool VC 10000 W
-20 °C80 °C7.5 kW10 kW
Variocool VC 1200
-20 °C80 °C2.25 kW1.12 kW
Variocool VC 1200
-20 °C80 °C2.25 kW1.2 kW
Variocool VC 1200 W
-20 °C80 °C2.25 kW1.12 kW
Variocool VC 1200 W
-20 °C80 °C2.25 kW1.2 kW
Variocool VC 2000
-20 °C80 °C2.25 kW1.92 kW
Variocool VC 2000
-20 °C80 °C2.25 kW2 kW
Variocool VC 2000 W
-20 °C80 °C2.25 kW1.92 kW
Variocool VC 2000 W
-20 °C80 °C2.25 kW2 kW
Variocool VC 3000
-20 °C80 °C1.5 kW2.8 kW
Variocool VC 3000
-20 °C80 °C1.5 kW3 kW
Variocool VC 3000 W
-20 °C80 °C1.5 kW2.8 kW
Variocool VC 3000 W
-20 °C80 °C1.5 kW3 kW
Variocool VC 5000
-20 °C80 °C4.5 kW4.65 kW
Variocool VC 5000
-20 °C80 °C4.5 kW5 kW
Variocool VC 5000 W
-20 °C80 °C4.5 kW4.65 kW
Variocool VC 5000 W
-20 °C80 °C4.5 kW5 kW
Variocool VC 7000
-20 °C80 °C4.5 kW6.65 kW
Variocool VC 7000
-20 °C80 °C4.5 kW7 kW
Variocool VC 7000 W
-20 °C80 °C4.5 kW6.65 kW
Variocool VC 7000 W
-20 °C80 °C4.5 kW7 kW

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ترموستات سیرکولاتور Lauda”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

فهرست
هر سوالی دارین از ما بپرسید.