فلوریمتر

فلورومتر ، دستگاه مورد استفاده برای اندازه گیری پارامترهای فلورسانس است

نمایش یک نتیجه

فهرست